• Vejledning
  Vejledning

  Er du i tvivl om aflønning af gravid medarbejder, løn under sygdom, ansættelse / opsigelse, elever mv.
  Ring til sektionskontoret, hvor du er medlem. Vi vil meget gerne vejlede dig.

 • Medlemsområdet
  Medlemsområdet

  Det kan være administrativt tungt at være selvstændig.
  På vores lukkede medlemsområde finder du mange hjælpeværktøjer, bl.a. ansættelsesbevis, provisionsberegner, beregn ”hvad skal min svend omsætte” og meget mere.

 • Fagbladet dofk
  Fagbladet dofk

  Hold dig opdateret på hvad der sker i branchen
  - fra lokalt til internationalt, og fra fagligt til politisk
  Fagbladet udkommer 11 gange om året, og leveres gratis til alle medlemmer.

 • Rigtig Frisør / Rigtig Kosmetiker
  Rigtig Frisør / Rigtig Kosmetiker

  Vi arbejder for ordnede forhold i branchen, og det kunne vi ikke gøre uden alle vores medlemmer. Det er ordnet forhold i faget, for medarbejdere og fremtidens frisører, som også skal have en god uddannelse!

 • Frivillig barselsordning
  Frivillig barselsordning

  En barslende medarbejder kan koste mange penge.
  For et meget lille beløb, kan du blive medlem af den
  frivillige barselsordning, og så kommer det ikke
  til at koste dig noget, at få en gravid medarbejder.

 • Spar penge på dit medlemsskab
  Spar penge på dit medlemsskab

  Se alle samarbejdsaftalerne under medlemsfordele.
  Vi tilbyder rigtig meget til gavn for din salon/klinik
  – forsikringer, ProLøn, lave gebyrer med betalingskort og meget mere

Underskrivelsestidspunkt for uddannelsesaftaler

Undervisningsministeriet skal på given foranledning informere skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, om reglerne om underskrivelsestidspunkt for uddannelsesaftaler samt indskærpe, at disse regler skal overholdes.

Det fremgår af § 52, stk. 1, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010 (herefter loven), at en uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse.

Når det af loven fremgår, at en uddannelsesaftale skal være underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse, betyder det, at aftalens parter (arbejdsgiver og elev) skal underskrive aftalen senest den dag, som det fremgår af aftalen, at eleven begynder i virksomheden eller på skolen som led i aftalen, dvs. med løn.

Modtager skolen en uddannelsesaftale, der er underskrevet senere end begyndelsesdatoen, skal skolen afvise denne aftale fra registrering. Aftalen skal sendes retur til arbejdsgiveren med et følgebrev, der forklarer, hvorfor registreringen er blevet afvist, jf. § 88, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 901 af 9. juli 2010 om erhvervsuddannelser. Arbejdsgiveren skal herefter fremsende en ny uddannelsesaftale, der opfylder lovens krav, jf. nedenfor.

Ministeriet har derfor anmodet UNI-C om at ændre it-systemet EASY-P, således at det ikke længere vil være muligt at registrere en uddannelsesaftale, der ikke lever op til lovens § 52.

Uddannelsesaftalen vil derfor først gælde fra underskrivelsen af den nye uddannelsesaftale for så vidt angår eventuelle retsvirkninger i forhold til andre end aftalens parter. Dette kunne være løntilskud og præmie/bonus fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. For aftalens parter er uddannelsesaftalen imidlertid gyldig fra ansættelsens begyndelse, selv om kravet om skriftlighed og underskriftstidspunkt ikke er opfyldt. Det følger af en fast retspraksis på området.

Procedure for ny uddannelsesaftale
I følgebrevet, som omtalt oven for, skal skolen informere arbejdsgiveren om, at denne skal indgå og sende en ny uddannelsesaftale, hvor lovens regler er overholdt. I videst muligt omfang bør skolen være virksomheden behjælpelig med det praktiske, fx ved at medsende en rettet uddannelsesaftale, som blot mangler underskrifter.

Afslutningstidspunktet i den nye uddannelsesaftale skal som udgangspunkt ikke være forskelligt fra afslutningstidspunktet i den afviste uddannelsesaftale. Det skyldes bestemmelsen i lovens § 48, stk. 5, om, at en uddannelsesaftale som hovedregel højst kan omfatte de manglende skole- og praktikophold.

Er der tvivl om, hvorvidt eleven faktisk har været under uddannelse siden den oprindelige aftales påbegyndelsestidspunkt, må skolen kontakte det faglige udvalg med henblik på en afgørelse af elevens uddannelsestid efter lovens § 57 eller § 59.

Uddannelsesaftalen må ikke tilbagedateres, da dette vil kunne være strafbart som bedrageri efter straffelovens regler herom.

Ministeriet skal endvidere gøre opmærksom på, at en overtrædelse af lovens § 52, stk. 1, i nogle tilfælde også vil være en overtrædelse af § 2, stk. 1, 2. pkt. i ansættelsesbevisloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010.

Bliv medlem

Læs mere om at blive medlem af dofk.
Vi har masse af gode fordele og tilbud!

Fagbladet dofk

Læs den sidste nye udgave eller kig igennem
alle de forrige – alt sammen online!

Skaf et medlem

Og få et gavekort til værdi
af 500 kroner til IMERCO

dofk Sekretariatet

Islands Brygge 26, 6. sal

2300 København S.

Tlf. +45 63157440

dofk@dofk.dk

dofk Fyn

Faaborgvej 41 A

5250 Odense SV

Tlf. +45 63173440

fyn@dofk.dk

dofk Jylland

Dytmærsken 14, 2. th.

8900 Randers

Tlf. +45 86434811

jylland@dofk.dk

dofk København

Smallegade 10, 1.

2000 Frederiksberg

Tlf. +45 38872804

kbh@dofk.dk

dofk Sjælland

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 58533055

sjaelland@dofk.dk